Close

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

“Verkoper” : “Po’pêche, Steenweg op Nieuwrode 79, 3111 Wezemaal, BELGIË, met ondernemingsnummer BE 0535 735 750, telefoon : 0495/94 17 97, anntje@kruidigleven.be ; “Koper” iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (professioneel of niet) die contracteert met Po’pêche; “Consument Koper” : iedere koper die niet beroepsmatig contracteert met Po’pêche; “Website” : popeche.be, “Product” : goederen en/of diensten te koop aangeboden door Po’pêche en uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten met Po’pêche, met uitsluiting van de voorwaarden van de koper, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Door het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden. De verkoper en de koper aanvaarden dat via elektronische correspondentie een geldige overeenkomst tot stand komt, ook bij het ontbreken van een gewone handtekening, en deze als begin van schriftelijk bewijs zal gelden. Po’pêche behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden aan te passen voor toekomstige contracten, of nader te bepalen voor professionele mede-contractanten.

3. PRODUCTEN :

3.1. Po’pêche selecteert voor haar aanbod producten op basis van natuurlijke ingrediënten, zonder of met een minimum aan kunstmatige conserveringsmiddelen of andere synthetische toevoegingen. Po’pêche is erop gericht om natuurlijke producten aan te bieden en zoveel als mogelijk allergische reacties voor de gebruiker te vermijden. Po’pêche zet zich in om haar aanbod te steunen op basis van beschikbare informatie, zoveel mogelijk wetenschappelijk, over de producten, hun ingrediënten, hun gebruik. Po’pêche geeft geen advies, laat staan individueel of persoonlijk, over haar producten of over de koper, dat specifiek in de medische, farmaceutische sfeer zou kunnen gesitueerd worden en raadt de kandidaat-koper aan om in eigen, specifieke medische gevallen of over de combinatie met Po’pêche onbekende factoren of producten van derden, steeds voorafgaandelijk aan het aankopen en/of gebruik van enig product advies in te winnen van de (huid)arts. Po’pêche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele allergische reacties of de gevolgen van het verkeerd gebruik van haar producten, ondanks de gebruiksaanwijzing medegedeeld door de fabrikant op de webshop.

3.2. De koper is erop gewezen dat de computerschermen kleuren mogelijks anders weergeven volgens de afstelling ervan en andere invloeden. De koper kan steeds informatie vragen aan Po’pêche.

3.3. Het is de koper niet toegestaan producten, staaltjes of andere leveringen van Po’pêche (door) te verkopen.

4. PRIJZEN

4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en inclusief BTW. Po’pêche behoudt zich het recht voor om kennelijke vergissingen en materiële fouten in de prijs- of kostenopgave te corrigeren, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

4.3. Bepaalde promoties gelden voor de duur en in de mate (bij voorbeeld aantal producten of kortingen of staaltjes per klant) door Po’pêche bepaald en zonder enige verplichting voor toekomstige kopen. Promoties kunnen, behoudens anders vermeld, gebruikt worden aan de hand van de promotiecode in te vullen bij het ‘mandje’ (bestellingsoverzicht) online vóór de betaling, en per bestelling maximaal één promotiecode. De promotie wordt afgerekend na berekening van de kostprijs van de producten plus de verzendingskosten.

4.4. De verzendings- en leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld, mede naargelang de gekozen betalingswijze.

5. BESTELLINGEN

5.1. Bestellingen zijn enkel definitief mits aanvaarding door Po’pêche en mits betaling van de verschuldigde prijs, inclusief belastingen, kosten van handeling en verzending. Die aanvaarding blijkt m.n. uit een orderbevestiging aan de koper naar het door koper opgegeven e-mailadres. Er worden geen bestellingen aanvaard via Facebook of Twitter. Po’pêche heeft het recht bestellingen te weigeren of van bijzondere voorwaarden afhankelijk te maken. In geval van weigering wordt de koper zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de tien (10) werkdagen bericht.

5.2. Po’pêche houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren, te herroepen of te verminderen, met of zonder kennisgeving, zo Po’pêche meent dat ze een inbreuk op haar gebruiksvoorwaarden tot gevolg kunnen hebben.

5.3. Indien de voorraad tijdelijk beperkt of definitief uitgeput is, wordt dit aan de koper bekend gemaakt en behoudt Po’pêche zich het recht voor de bestelling uit te stellen of te annuleren in de mate dat niet kan worden geleverd.

5.4. In geval van niet aanvaarding of annulatie door Po’pêche om de voormelde reden zal Po’pêche geen enkele vergoeding verschuldigd zijn naast het terugbetalen van het desgevallend door de koper teveel betaalde.

5.5. De kosten van behandeling en verzending worden aangegeven vóór de betaling bij het besteloverzicht. Po’pêche bepaalt de wijze van verpakking en verzending. In bepaalde gevallen zijn verzending en handelingskosten gratis : vanaf een aankoop vanaf € 55 (productprijs + BTW) en tot een gewicht van 2 kg (bruto), met bestemming van een adres in België, en vanaf een aankoop van €75 (productprijs + BTW) en tot een gewicht van 2 kg, met bestemming van een adres in Nederland, tenzij in geval van bijzondere afspraken tussen de kandidaat-koper en de verkoper met betrekking tot de verpakking of verzending.

6. BETALING :

6.1. Betaling dient te gebeuren :

– via elektronische betaling via de website op beveiligde wijze (Bankcontact/iDEAL)

Bij betaling met een bankkaart gelden de voorwaarden van de bank en/of kaartuitgever. Po’pêche is geen partij in de relatie tussen de koper en de bank/kaartuitgever.

6.2. Po’pêche kan een (papieren of elektronische) kortingsbon, promotiecode of cadeaubon uitgeven (hierna bon / code). Deze dienen enkel voor niet commercieel gebruik. Bij betaling daarmee dient de unieke code correct ingevuld te worden door de klant, conform de eventuele bijkomende gebruiksvoorwaarden die er op het ogenblik van het gebruik ervan aan zijn verbonden. Po’pêche behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik aan te passen, een bon / code enkel te aanvaarden voor bepaalde producten, en/of in origineel of in geval van oneigenlijk gebruik betaling in geld te eisen. De koper is aansprakelijk voor de bewaring van de bon / code, en wordt niet vergoed door Po’pêche bij diefstal of verlies (bij voorbeeld ook het wissen van mail of andere data) door de koper. De waarde of eventuele restwaarde van een bon / code kan behoudens anders bepaald voor volgende bestellingen gebruikt worden, doch enkel door de klant op wiens naam deze is uitgebracht (niet overdraagbaar), niet voor openstaande bestellingen, noch ingewisseld worden voor geld. In ieder geval dient de bon / code geheel vóór de vervaldatum van de bon of code aangewend of bij Po’pêche binnengebracht te zijn. Als een code/bon niet volstaat ter betaling van het verschuldigde, dient de koper op hetzelfde moment de rest te voldoen via de ander betaalwijze(n) (zie art. 5.1). In geval van terugbetaling bekomt de koper een bon of code in vervanging, d.w.z. met een code of bon voor een waarde gelijk aan de betaling gedaan met de vorige code of bon, geldig voor een nieuwe duur, vanaf de uitgifte, gelijk aan de periode tussen de bestelling en de oorspronkelijke vervaldatum. Eventuele (poging tot) manipulatie of vervalsing, het doorsturen van bons of codes, of fraude in het algemeen geeft Po’pêche het recht de klant te registreren, te weigeren, of verdere kortingen of bonnen/codes te ontzeggen, dit onverminderd het recht tot neerleggen van strafklacht.

6.3. Als de koper niet tijdig of onvolledig betaalt, wordt de bestelling als niet-bestaand beschouwd als deze via de website werd ingevuld. Ingeval van een bestelling via een andere weg, heeft Po’pêche het recht de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

7. LEVERING :

7.1. In geval van verzending worden bestellingen zo snel mogelijk verzonden. In beginsel neemt Po’pêche zich voor bestellingen binnen 24-48 uur te verzenden op werkdagen, tenzij het product tijdelijk niet op voorraad is. Bestellingen worden verzonden en geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behalve op feestdagen). In principe is de uiterste leveringstermijn veertien (14) dagen na ontvangst van de betaling of bevestiging in geval van betaling d.m.v. een kredietkaart. Voor landen buiten de EU gelden andere leveringstermijnen (raadpleeg hiervoor de sectie “Bestelling, levering en zending”). Er kunnen aan de levertermijn geen rechten ontleend worden. Desgewenst kan de koper ook zijn producten afhalen, zo dit door de koper wordt aangegeven via mail bij de bestelling en enkel na akkoord door Po’pêche. In dat geval moet de koper zijn product afhalen binnen de 8 dagen na de bestelling of na afspraak binnen de 8 dagen. Bij gebreke waaraan de koop wordt geannuleerd, behoudens indien de koop een bedrag betreft hoger dan € 55,00 (prijs incl. BTW). In dat laatste geval worden de producten opgeslagen op kosten en op risico van de koper tot de datum van afhaling.

7.2. Levering gebeurt op het door de koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst , opgegeven adres (aan de voordeur, gelijkvloers). Er wordt niet geleverd aan postbusadressen.

7.3. Zodra op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.

7.4. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, licht Po’pêche de koper zo spoedig mogelijk daarvan in, alsook wanneer het product weer beschikbaar is.

7.5. Wanneer er onvoldoende bestelde producten in voorraad zijn, heeft Po’pêche het recht te leveren in de mate van het mogelijke en deze en de eventuele volgende levering(en) als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De koper kan, indien slechts een deel van de producten onmiddellijk leverbaar is, van de koop afzien, voor het geheel of voor het deel dat niet kan worden geleverd, mits uitdrukkelijke melding binnen de veertien dagen na de bestelling.

7.6. Wanneer de koper vraagt de leveringen afzonderlijk te leveren, heeft Po’pêche het recht elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7.7. Zo de koper nalaat het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen is Po’pêche gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (in welk geval Po’pêche eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie terugbetaalt), onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

7.8. Voor leveringen van een bepaalde waarde, omvang en/of naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden (zie hiervoor de sectie “Bestelling, levering en zending” of neem contact op met Po’pêche)          .

8. KLACHT

8.1. De koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op zichtbare overeenstemming met het bestelde product. Uiterlijk zichtbare gebreken aan het product of de levering moeten binnen zeven (7) dagen na levering aan Po’pêche schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht).

8.2. Enkel de Consument Koper kan de producten terugzenden in dat geval, op kosten van Po’pêche en op de door Po’pêche individueel gevraagde verzendingswijze. Indien per vergissing het verkeerd product zou zijn geleverd, dient dit ongeopend, ongeschonden en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

9. VERZAKINGSRECHT

9.1. Indien de consument-koper zich bedenkt, laat de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna “W.M.P.C.”) de consument koper toe om, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de verzegeling (seal) niet is geschonden, en het in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert.

9.2. In dat geval moet de consument Koper er binnen die termijn melding van maken bij Po’pêche en vervolgens het product in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen terugbezorgen aan Po’pêche, in de oorspronkelijke verpakking, op dezelfde wijze verstuurd als de levering, met opgave van zijn bankrekeningnummer.

Indien de Consument Koper het verzakingsrecht aldus uitoefent, draagt Po’pêche binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de goederen, zorg voor terugbetaling van de prijs evenwel zonder de kosten van verzending of zonder de respectievelijke bankkosten te vergoeden op het opgegeven rekeningnummer. De consument Koper verzendt op eigen risico (zie ook sectie “Terugname”).

9.3. Po’pêche is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies bij terugzending door de consument koper, aan de verpakking of het product.

9.4. Artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. staat geen verzakingsrecht toe voor producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

9.5. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en in ongeopende verpakking kan ook omgeruild worden bij Po’pêche binnen een termijn van 14 dagen

(mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs indien het cash betaald is).

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Consument Kopers genieten de rechten uit de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd andere rechten als consument.

10.2. Er is geen garantie voor normale veroudering van de staat van het product, bij veranderingen in of aan het product buiten de wil van Po’pêche of de fabrikant, bij gebreke aan voorlegging van de originele factuur, niet gewijzigd en leesbaar; er is geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, of in geval van opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud dat niet aan Po’pêche te wijten is.

10.3. In beginsel geldt voor consumenten voor door Po’pêche geleverde producten de garantie, zoals Po’pêche van de fabrikant van het desbetreffende artikel kan bekomen, minnelijk of via een procedure.

10.3. In geval van enige vraag kan de koper Po’pêche contacteren die naar best vermogen de informatie over het product zal verstrekken, zonder dat dit als enig persoonlijk, medisch, farmaceutisch of therapeutisch advies kan worden beschouwd.

10.4. Po’pêche zet zich zoveel mogelijk in voor het verstrekken van een correcte informatie over haar producten op haar website (zie artikel 3). Po’pêche staat echter binnen de perken van de wet niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie door de fabrikant of andere derde partijen, voor alle (individuele) gevallen.

10.5. Po’pêche is niet aansprakelijk in geval van lichte kleurverschillen tussen het aangeboden en het geleverde product, tenzij duidelijk een ander dan het besteld product is geleverd.

10.6. Eventuele links op de website van Po’pêche zijn louter informatief bedoeld. Po’pêche is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de website(s) waarnaar wordt verwezen.

10.7. Po’pêche is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van haar commerciële activiteiten, problemen bij de toegankelijkheid tot de website; enig verlies van data, computervirussen, inhoudelijke onnauwkeurigheid of al wat buiten de redelijke controle van Po’pêche valt.

10.8. Evenmin is Po’pêche aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade door het gebruik van haar site of producten, tot in de ruimste mate toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

10.9. Indien Po’pêche om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een koper die geen consument koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product zelf. De koper die geen consument is, is gehouden Po’pêche te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Po’pêche zouden kunnen doen gelden (m.n. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

11. OVERMACHT

11.1. Overmacht is elke van de wil van Po’pêche onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, zoals stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website/Webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2. In geval van overmacht is Po’pêche niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Po’pêche is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van deze overmacht. Indien de overmacht twee maanden duurt hebben de partijen elk het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de partijen enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen, modellenrechten en/of andere, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten) van de via welk medium dan ook weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Po’pêche, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, zoals beschermd door de nationale en internationale wetgeving. Dit geldt ook voor de gegevens die door Po’pêche verspreid worden via sociale media zoals Facebook. Po’pêche behoudt zich het recht voor om naar goeddunken te reageren op spam of ander misbruik van de website of sociale media, mogelijks aanstootgevende, kwetsende, beledigende, of imagoschadende informatie.

12.2. De koper mag geen gebruik maken (tenzij het louter gaat om privégebruik) van en/of wijzigingen aanbrengen in deze intellectuele eigendomsrechten (bij voorbeeld door de reproductie) zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Po’pêche, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden).

13. PRIVACY – PERSOONSGEGEVENS – ANTI-SPAM principe

13.1. Po’pêche zal de gegevens van de koper, die door deze laatste worden overgemaakt, uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.2. De gegevens die de koper gevraagd worden, dienen in de relatie tussen koper en verkoper, met het oog op en voor het goed uitvoeren van de koopovereenkomst (klantendienst, nieuwsbrief, rondvraag, bestelling, bestelstatus, levering, betaling). De gegevens zullen bij gebreke aan toelating van de koper op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van

– deze die noodzakelijk dienen tussen te komen in de externe uitvoering c.q. controle van de betalingen (zoals de banken, financial provider en kredietkaartenmaatschappijen) en levering / ontvangst van betaling, en enkel voor zover die daarvoor noodzakelijk zijn.

– wettelijke verplichting (door de overheid, een rechtbank,..),

– teneinde de (eigendoms)rechten van Po’pêche of bezoekers van haar website te beschermen,

– inbreuken op de wet te beëindigen of om mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek.

13.3. De website maakt gebruik van cookies, zijnde kleine computerbestanden die naar uw browser gestuurd worden, ter optimalisatie van het surfen. Deze cookies kan U aanvaarden of verwerpen via de instellingen van uw browser (Google Chrome, Internet Explorer, FireFox, Safari, Opera, Dolphin,..) maar dienen om het gebruik van de website en de verwerking van uw aankopen te vergemakkelijken. De werking zonder cookies kan beperkt zijn. Daarenboven leeft Po’pêche de deontologie van ISPA na (http://www.ispa.be/nl/what-we-do/safer-internet/). Technisch kunnen cookies geen data van uw harde schijf of werkgeheugen opslaan.

13.4. Po’pêche wendt de redelijke middelen aan om persoons-, betalings- en transactiegegevens te beschermen aan de hand van up-to-date technologie, m.n. door een 128-bit Secure Socket Layer ( SSL) (veiligheidsprotocol) (http://www.docdatapayments.com/nl), doch is niet aansprakelijk voor enige onwettige inbreuk die niettemin deze beveiliging zou doorbreken noch voor verlies van gegevens. De computer van de koper zelf behoort niet tot de veiligheidszone waarop Po’pêche toezicht kan houden. Wie persoonsgegevens via het internet verstuurt doet dat steeds op eigen risico.

13.5. De koper is ingelicht dat het gebruik van de website door de (kandidaat) kopers kan worden geanalyseerd (Google Analytics – http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html) tenzij de koper die optie uitschakelt via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

13.6. De koper kan ten allen tijde zijn gegevens inzien, controleren, aanpassen of laten verwijderen, het gebruik ervan wijzigen, in- of uittekenen voor de nieuwsbrief,… door contactname met Po’pêche.

14. AKKOORD met betrekking tot het TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER – REGELING

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen met Po’pêche worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14.3. Voor de professionele koper : in geval van internationale verkoop wordt de toepassing van de UN Conventie met betrekking tot de internationale verkoop van roerende goederen / het Weens Verkoopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Po’pêche met betrekking tot de erin opgenomen materie.